MI.BABBEL voor uw arts

MI.BABBEL: de nieuwe health experience
MI.BABBEL is een innovatieve service voor zorggebruikers. De MI.BABBELAAR, een zorg-assistent, belt de zorggebruiker dagelijks op. De efficiëntie van de service zorgt ervoor dat de bekommernis om de gezondheid van de zorggebruiker wordt verrijkt met extra aandacht en de vraag “hoe voelt u zich?”.

Dankzij de telefonische gesprekken volgt de MI.BABBELAAR de persoonlijke situatie van de gebruiker van dichtbij op, detecteert hulp- en zorgvragen en waakt over een goede analyse van de vraag om hulp. Op die manier ziet de zorgassistent erop toe dat de juiste zorg en hulp wordt verleend via het netwerk van zorg- en hulpverleners. MI. zorgt ervoor dat zij zich
“gelukkig voelen” in plaats van dat er voor hen “wordt gezorgd”.

MI.BABBEL speelt in op een onderzoek rond het detecteren van de vraag naar zorg. Hoewel de meerderheid van de zorgvragen spontaan gedetecteerd wordt via gezinsleden, familie, buren, huisarts, wijkwerking, sociale vervoerdienst, postbode, wijkinspecteur … vindt 27 % van alle zorgbehoeftigen niet zelf de weg naar hulpverlening.

Het gesprek als interface
De MI.BABBEL gaat hoofdzakelijk om het bieden van gemak, personalisatie en ondersteuning bij beslissingen van het algemeen welzijn.

De MI.BABBEL maakt hierbij gebruik van een traditionele app, namelijk de telefoon. Deze traditionele app werkt zonder een specifieke User Interface (UI). Geen UI is dé nieuwe UI.
Niettegenstaande het feit dat messaging apps steeds populairder worden, krijgen de conventionele communicatiemiddelen zoals de telefoon op deze manier vandaag een nieuwe dimensie.

Innovatie via een H2A2H-dialoog
MI.BABBEL biedt persoonlijke herstelondersteunende en preventieve zorg via zorgassistentie met telefonische en virtuele ondersteuning. De MI.BABBEL brengt via
de gepersonaliseerde telefonische interactie het juiste evenwicht tussen technologie en mens tot stand, ofwel human-toalgorithm-to-human (H2A2H). Vanuit een “slimme zorgdialoog” wordt tegemoet gekomen aan de basisbehoefte van persoonlijke communicatie en aandacht bovenop zorgondersteuning.

Het basismodel van het gesprek is opgesteld aan de hand van gecontrasteerde instrumenten zoals de BAS (Belgian Aging Studies).
Het innovatieve aspect is dat de stem van de zorggebruiker tijdens het gesprek aan een automatische stemanalyse onderworpen wordt. Door deze analyse worden gemoedstoestanden gedetecteerd die niet door de zorgassistent herkend kunnen worden op basis van de inhoud van het gesprek. De MI.BABBELAAR ziet op een dasboard onmiddellijk de analyseresultaten en kan op basis daarvan het gesprek een nieuwe wending geven. Zo wordt relevante informatie verzameld die de effectiviteit en efficiëntie van de zorg kan verhogen. Deze authentieke conversatie tussen de persoonlijke MI.BABBEL-zorgassistent en de -zorggebruiker wordt ondersteund door algoritmes en big data analysis.

Op basis van het gesprek, vult de zorgassistent de assessments in. Automatisch worden schalen en alarmen berekend, die toelaten snel te detecteren waar er een potentieel probleem is en waar zorg nodig is of kan zijn.

De toekomst van search in de zorg
De MI.BABBEL is het ideale babbelmaatje voor de digibeet. Het is een traditionele “No UI App” waarmee gepraat kan worden om de zorgbehoeften of -vragen duidelijk te maken met een afgerond resultaat als gevolg. Alle huidige apps hebben een link nodig tussen
intentie en transactie.
De MI.BABBEL daarentegen werkt interactief en heeft geen linken nodig. De MI.BABBEL vertegenwoordigt een enorme verschuiving in de interactie tussen de zorggebruikers en de zorgaanbieders. De verschuiving behelst het zoeken naar zorgservices en het uitzenden van een zorgintentie waarin door de MI.BABBEL in voorzien wordt.

De lerende en digitale community van de MI.BABBEL
Zoals eerder beschreven gaat de MI.BABBEL-zorgassistent een actieve dialoog aan met de zorggebruiker. Het doel hiervan is de zorgnoden correct detecteren, registreren en – waar nodig – specificeren.

Concreet reageert het systeem op de verkeerslichten van het dashboard. Springt het verkeerslicht op rood, dan wordt de cliëntsituatie digitaal en/of telefonisch gecommuniceerd naar de behandelende huisarts en de samenwerkende zorgactoren.

Gegevensstrategie via administratie en data governance
Wil de MI.BABBEL de juiste kwaliteit leveren, dan is een goede intakesystematiek noodzakelijk. De intakesystematiek neemt het wettelijk privacy kader in acht, alsook de juiste toepassing van de data governance en de opmaak van een initiële zorgfoto van de zorggebruiker. De zorgfoto inventariseert de door de zorggebruiker opgegeven aandachtspunten met de daaraan gekoppelde zorgsituatie en personalia.

De digitale intakeformulieren bevatten aldus de aandachtspunten voor de signalering en zijn opvraagbaar in het cliëntregistratiesysteem. Door een vaste structuur toe te kennen aan de zorgdetectie en de bijhorende signalering, ontstaat een feedbackcirkel.
De heldere besluitvormingsprocedure via de verkeerslichten op het dashboard van de MI.VIEWER en de registratie van de zorgdata in het MI.TICKET dragen bij tot een succesvol signaleringstraject, broodnodig in het geheel van de zorgverlening.

Goede signalering leidt tot doordachte keuzes van de middelen. De middelen zijn opgezet om de zorgsituatie van de gebruiker te meten en feedback te verschaffen waarbij bijsturen, opvolgen en rapporteren naar de collega-zorgverleners centraal staat.

Ik heb een vraag over MI.BABBEL!

Adres

Kerkstraat 106
9050 GENT
België

Contacten

Email: mibabbel@sebeco.com
Telefoon 0800 18888